การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

View Calendar
12/10/2021 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานฯ  พิจารณาให้ความคิดเห็นต่อ

1)  วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค

2) วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีตผสมเสร็จ

3) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562