การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2566

View Calendar
23/06/2023 All day

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก

ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานรับทราบความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิคเพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (Strengthening Thailand's institutional and technical capacities to comply with the Enhance Transparency Framework of the Paris Agreement) ภายใต้โครงการ The Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) และเพื่อพิจารณา (1) ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการ ภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2564 (2) ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคการขนส่ง ปี พ.ศ. 2564 (3) วิธีการคำนวณและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในอาคารควบคุม และปรับปรุงวิธีการคำนวณและกระบวนการ MRV จำนวน 3 มาตรการ (มาตรการเกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์เบอร์ 5 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตความร้อนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต) และ (4) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ระหว่างปี พ.ศ. 2563 - 2564

 

ระเบียบวาระการประชุม