การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

View Calendar
19/08/2021 All day

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564  เวลา 09.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ มีอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประมาณ 52 คน

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ เรื่อง (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พศ. 2562 และที่ประชุมได้รับทราบ

1. (ร่าง) รายงานสรุปผลการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของคณะผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการ International Consultation and Analysis (ICA) ต่อรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 ของประเทศไทย

2. ผลการวิเคราะห์รายงานพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC Special Report) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการกำหนดนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ

3.ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4