การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565

View Calendar
21/09/2022 All day

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 เพื่อรับทราบสรุปความสำคัญของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับที่ 6 (The Sixth Assessment Report: AR6) และพิจารณา (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2563 และ (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: NC4)