การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565

View Calendar
30/11/2022 All day

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand's First Biennial Transparency Report (1BTR) and combined Fifth National Communication and Second Biennial Transparency Report (5NC/2BTR) to UNFCCC) และความก้าวหน้าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเชิงสถาบันและเชิงเทคนิคเพื่อดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส (Strengthening Thailand's institutional and technical capacities to comply with the Enhanced Transparency Framework of the Paris Agreement) ภายใต้โครงการ The Capacity Building Initiative for Transparency (CBIT) รวมทั้งเพื่อพิจารณา (ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Fourth Biennial Update Report : BUR4)

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสารวาระการประชุม

(ร่าง) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (BUR4)