การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

View Calendar
21/07/2023 All day

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 15.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการและขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการจัดเก็บและรวบรวม การรายงาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งการใช้งานระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (GHG data collection system) สำหรับการรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC Tracking System) สำหรับรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายมาตรการสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์