การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสีย

View Calendar
28/06/2023 All day

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสีย

วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 402 ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาการจัดการของเสีย มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการและขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการจัดเก็บและรวบรวม การรายงาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสีย รวมทั้งการใช้งานระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (GHG data collection system) สำหรับการรายงานข้อมูลกิจกรรมสำหรับประเมินการปล่อยและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศสาขาการจัดการของเสีย และการใช้งานระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (NDC Tracking System) สำหรับรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายมาตรการสาขาการจัดการของเสีย

กำหนดการ

เอกสารประกอบการประชุม