การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน

View Calendar
07/08/2023 All day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 12.30 - 16.30 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการและขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การจัดเก็บและรวบรวม การรายงาน และการควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้งานระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (GHG data collection system) สำหรับรายงานข้อมูลกิจกรรมสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงการยกระดับการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจก และวิธีการประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซคาร์บอน ในสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน