ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

View Calendar
30/07/2021 All day

ประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา 1) ร่างรายงานการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงาน ปี พ.ศ. 2562 2) ร่างรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (NAMAs) ของภาคการขนส่งปี พ.ศ. 2562 3) ผลคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงงานจากการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (ผลิตไฟฟ้า และใช้ภายในโรงงาน) ปี พ.ศ. 2562