WE CHANGE Climate Change (เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก)

WE CHANGE Climate Change (เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก)

View Calendar
02/12/2020 All day

WE CHANGE Climate Change (เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย “WE CHANGE Climate Change” ภายใต้การดำเนินโครงการความร่วมมือไทย – เยอรมนีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Climate Change Programme: TGCP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) สร้างความตระหนักรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสาธารณะ ทั้งในด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) ส่งเสริมการนำนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติ และ 3) ส่งเสริมการดำเนินงานระหว่างไทย-เยอรมนี ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้า เอ็มควอเทียร์ กรุงเทพฯ

กำหนดการงาน WE CHANGE Climate Change