คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการขับเคลื่อนนโยบาย

คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านการขับเคลื่อนนโยบาย

ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงภาพภูมิอากาศในระดับภาพรวมของประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ และระดับการดำเนินงานด้านต่างๆ จำนวน 5 คณะ ได้แก่

  1. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน
  2. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ
  3. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิชาการและฐานข้อมูล
  4. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมพลังความร่วมมือด้านภูมิอากาศ (Action for Climate Empowerment) และ
  5. คณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย