การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก

การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ภาคส่วน หน่วยงาน
ภาคพลังงาน
ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ภาคของเสีย กรมควบคุมมลพิษ