โครงสร้างหน่วยงาน

นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผอ.กนย.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก (ผอ.กพม.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (ผอ.กอร.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา(ผอ.กอญ.)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (หน. กลุ่มบริหารงานฯ)