โครงสร้างหน่วยงาน

นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล
ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
(ผอ.กนย.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
(ผอ.กอญ.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
(ผอ.กพม.)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (ผอ.กอร.)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (หน. กลุ่มบริหารงานฯ)
(Visited 412 times, 1 visits today)