กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
นายศิวัช แก้วเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (ผอ.กอร.)
นางสาวศีตลา จันทร์เทศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายสุพัฒน์ เพ็งพันธ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวทิพวรรณ โพธิวุฒิ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวกาญจน์พณิช ตันสกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิมล วิชาดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวชณิฎศา วราชิต
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวกมลพร พฤกษ์พนาสันต์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6783

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail ccdatabase.onep@gmail.com

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. จัดทำรายงานของประเทศ ตามความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหรือตามข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาฯ
  3. จัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบัญชีผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ รวมทั้งสรุปผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศรายปี
  4. พัฒนากรอบเทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) การลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 316 times, 2 visits today)