กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
นายศิวัช แก้วเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ (ผอ.กอร.)
นางสาวศีตลา จันทร์เทศ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวมนัสธยา แตงโสภา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ โพธิวุฒิ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวศศิวิมล วิชาดี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวประภัสสร ดีแจ่ม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวนุจรินทร์ วงษ์เอี่ยม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวอรนุช เขตสูงเนิน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุมน ชั้นบุญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเชียง เชื้อบุญยืน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวกูสุมา สัญญา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6848

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail ccdatabase.onep@gmail.com

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. จัดทำรายงานของประเทศ ตามความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารและความตกลงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อสำนักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ให้เป็นไปตามแนวทางหรือตามข้อตกลงภายใต้อนุสัญญาฯ
  3. จัดทำและเผยแพร่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบัญชีผู้เชี่ยวชาญภายในประเทศ รวมทั้งสรุปผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศรายปี
  4. พัฒนากรอบเทคนิค การตรวจวัด รายงาน และทวนสอบ (Measurement Reporting and Verification: MRV) การลดและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย