กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
(ว่าง)
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (หน. กลุ่มบริหารงานฯ)
นางสาวสาริณี นาวาสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนงลักษณ์ วิมานรัก
เจ้าหน้าที่ธุรการ

โทรศัพท์ 0 2265 6692

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail: climate.sarabun@onep.go.th

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ งานทะเบียนเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร หนังสือราชการ
  2. จัดทำและบริหารงานด้านงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของกอง และงบรายจ่ายอื่น
  3. ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุของกอง ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
  5. ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณที่อยู่ในความรับผิดชอบของกอง
  6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบุคคลในระดับกอง
  7. ดูแลซ่อมแซม รักษาครุภัณฑ์
  8. ช่วยอำนวยการและสนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการกองและการปฏิบัติงานของกอง
  9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย