กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (ผอ.กนย.)
นางสาวชมพูนุท ส่งข่าว
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวฌนุษกุล สุภิรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวรุจิเรข ราชบุรี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายสุพัฒน์ เพ็งพันธ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นายอนุชาติ ตั้งภูมิระพีวงศ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวปทิตตา ธรรมเจริญ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวเกวลี เพียรดี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพิชญาดา เปรมวิจิตร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิรภิญญา โอทอง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวเนตรนภา แซ่ลิ้ม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาววาสนา เทพสง่า
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวนิศารัตน์ ดาราวิโรจน์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6784, 6842

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail: ccmcpolicy@onep.go.th

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. จัดทำและเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งรวมถึงการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. ประสานและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งรวมถึงการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. ประสานให้ข้อคิดเห็น และ/หรือ ข้อเสนอแนะในการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  4. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งรวมถึงการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ซึ่งรวมถึงการกักเก็บและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ/คณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย