กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก

กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
นายกิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก (ผอ.กพม.)
นายวรพล มธุรสเมทนี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวจารุณี นักระนาด
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางพรรณวดี อารยวงศ์วาฬ
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวกติกา พรรณบัวตูม
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวณัฐธิดา นิลประดับแก้ว
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเอกภาพ พิมพรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวจิตตินี เจริญจิตต์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางศาส์นรัตน์ สุทธิเนียม
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวสุพิชชา ปลอดโปร่ง
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6849

โทรสาร 0 2265 6692

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกของประเทศ ทั้งเชิงกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
  3. จัดทำและเสนอแนะกรอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ จากกลไกความร่วมมือภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
  4. ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการ เครื่องมือ และกลไกภายในประเทศและระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจ (Designated Authority: DA) สำหรับกลไกการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย
(Visited 291 times, 1 visits today)