กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก

กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก
นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก (ผอ.กพม.)
นายธีรพัฒน์ คำนวณทิพย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวกฤตยา ชุณหวิริยะกุล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ บุญมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายบุณณ์เดชน์ จรุงศักดิ์เศรษฐ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นายเอกภาพ พิมพรัตน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญพร สุดสุภาพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชนกพร คำพระ
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวมุกเรขา เชี่ยวชาญชัย
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6500 ต่อ 6849

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail: climatemeasure@onep.go.th

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกของประเทศ ทั้งเชิงกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงินการคลัง สังคม สิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  2. วิเคราะห์และจัดทำมาตรการ เครื่องมือ รวมทั้งกลไกที่เกี่ยวข้องกับระบบงบประมาณและการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Finance) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
  3. จัดทำและเสนอแนะกรอบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ จากกลไกความร่วมมือภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
  4. ประสานและสนับสนุนให้หน่วยงานภายในประเทศ องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ รวมทั้งภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการ เครื่องมือ และกลไกภายในประเทศและระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่หน่วยประสานงานหลักแห่งชาติ (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund: GCF) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้มีอำนาจ (Designated Authority: DA) สำหรับกลไกการเงินระหว่างประเทศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย