กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา

กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา
(่ว่าง)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา (ผอ.กอญ.)
นางสาวสุริวัสสา ธัญญาณัฐวิทย์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
นางสาววนิสา กัณฑมณี
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวทรัพย์สิณี อนุรักษ์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
นางสาวเบญจิรญาณ์ บุญพัฒน์สิริกุล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นายเออร์วิน วิชญ์ กอนซาลเวส
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวศิริรัตน์ แก้วทวี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธัญสุดา ดาวเรียงกัน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
นางสาวรัชมล วิธูวัฒนา
เจ้าหน้าที่ประสานงาน

โทรศัพท์ 0 2265 6690

โทรสาร 0 2265 6692

E-mail unfccc.thailand.focalpoint@gmail.com

อำนาจหน้าที่กลุ่มงาน

  1. จัดทำและเสนอแนะกรอบแนวทางและท่าทีเจรจาของประเทศในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
  2. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการเจรจาของประเทศในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  3. ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับหน่วยงานในประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ
  4. เผยแพร่องค์ความรู้และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสาร และความตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ รวมถึงกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศ (National Focal Point) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  6. ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติและคณะทำงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  7. ปฏิบัติงานหรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย