CCDK

งานแถลงข่าวการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ...
continue reading
คณะผู้บริหาร GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการ สผ.
เลขาธิการ สผ. มอบหมายให้นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือกับ Ms. Helena McLeod รองผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute:...
continue reading
ารประชุม South-South Exchange Program ภายใต้โครงการ GCF Readiness Project “Enhancing human resources, systems and procedures in Timor-Leste to effectively engage with the Green Climate Fund” ของประเทศติมอร์-เลสเต
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก (National Designated Authority: NDA) ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว เป็นเจ้าภาพจัดก...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เลขาธิการ สผ. มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์...
continue reading
เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4 (Thailand’s Fourth National Communication: NC4)"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/1"][vc_btn title="Download รายงานแห่งชาติฉบับที่ 4 (Thailand’s Fourth...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อผลการศึกษาการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) และเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อผลการศึกษาการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการ...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนา Platform ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Platform) เพื่อสนับสนุนการนำโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานไประดมทุนจากภาคเอกชนผ่านนวัตกรรมทางการเงิน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS)
สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินมาตรการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LT-LEDS) เมื่อวันอังคารที่ 5...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization”
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)...
continue reading