CCDK

สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการ ลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ NDC2
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อ 6 ของความตกลงปารีส
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ท...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย
นายจตุพร บุรุษพ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM (Joint Crediting Mechanism)
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2566
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
ปกท.ทส. ติดตามความก้าวหน้า กรม CCE
วันที่ 22 มิถุน...
continue reading