CCDK

การประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ครั้งที่ 2/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านแหล่งทุนสนับสนุน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
[vc_row][vc_col...
continue reading
การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้
...
continue reading
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
...
continue reading