อินโฟกราฟิก

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
continue reading
บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory)
continue reading
การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand's 2nd Updated Nationally Determined Contribution (NDC)
continue reading
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง
continue reading
ข้อริเริ่มที่จะมีการหยิบยกในระหว่างการประชุม COP27
continue reading
ประเด็นสำคัญในการประชุม COP27 และจุดยืนของประเทศไทย
continue reading
จาก COP26 สู่ COP27
continue reading
แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
...
continue reading
ความตกลงปารีส (Paris Agreement)
...
continue reading
ความเสี่ยงจากปัญหาโลกร้อน
...
continue reading