เอกสารเผยแพร่3

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ[/vc_column_text][vc_btn title="Download โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" color="info" link="url:https%3A%2F%2...
continue reading
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำและเสนอรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1 (First Biennial Update Report: FBUR) ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก...
continue reading
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน"][vc_column_text]แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน...
continue reading
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้พลังงาน รวมถึงน้ำเสียอุตสาหกรรม"][vc_column_text]แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – ...
continue reading
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาคมนาคมขนส่ง จัดทำโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1...
continue reading
แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 - 2573 สาขาพลังงาน"][vc_column_text]แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาพลังงาน...
continue reading
แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan)"][vc_btn title="แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ" color="sky" size="lg" align="center...
continue reading
ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
...
continue reading
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_gallery interval="3" images="26557" img_size="full" onclick=""...
continue reading
เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3
[vc_row][vc_column width="1/2"][vc_custom_heading text="เอกสารเผยแพร่ (Booklet) รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓" el_class="padding-five-bottom"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_gallery interval="3" images="26222" img_size=...
continue reading