ข่าวสาร

การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute: GGG...
continue reading
สผ. ประชุมกับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สผ. ประชุมกับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CA...
continue reading
พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the...
continue reading
การประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ASOKE 1 โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 Hotel...
continue reading
เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถา ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนา แบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1 – 1 ชั้น 1...
continue reading
ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทยและผู้แทนสมาพันธรัฐสวิส ในช่วงการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 56 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 -...
continue reading
การประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครั้งที่ 12
สผ.เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครั้งที่ 12 (12th Workshop of the Facilitative Sharing of Views: FSV) ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม FSV ครั้งที่...
continue reading
การประชุม Bonn Climate Change Conference 2022 ภายใต้ UNFCCC
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุม Bonn Climate Change Conference 2022 ภายใต้ UNFCCC ณ กรุงบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง“โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทย อสมท. เกี่ยวกับ “โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture...
continue reading
การประชุม “Decarbonization Conference 2022”
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE) ได้จัดการประชุม “Decarbonization Conference 2022” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่...
continue reading