ข่าวสาร

การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านแหล่งทุนสนับสนุน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
[vc_row][vc_col...
continue reading
การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนุนยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก
...
continue reading
ทส. - กฟผ. – GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน ในงาน “Green Cooling Revolution: RAC NAMA Fund and the Future of Thai Industry”
...
continue reading
ประเทศไทย สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้สำเร็จเกินเป้าหมายแล้ว 2 เท่าตัว หากระบบคมนาคมแล้วเสร็จทั้งระบบจะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น
ประเทศไทย สามาร...
continue reading
การประชุมระดับสูง COP 25
การประชุมระดับสูง COP25
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ผนึกกำลัง GIZ ปลุกกระแสลดโลกร้อนภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลกร้อน” (Climate Change, WE Change)
...
continue reading