ติดต่อเรา

กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานชั่วคราว อาคารทิปโก้ 2 ชั้นที่ 8 เลขที่ 118/1 ถนนพระรามที่ 6
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร/แฟกซ์: 02-265-6692