การประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4