การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของรัฐ เอกชน และท้องถิ่น

การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของรัฐ เอกชน และท้องถิ่น
ร่วมมือลงมือทำในวันนี้ เพื่อประเทศไทย และเพื่อโลกชองเรา

ตัวอย่างการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของรัฐ เอกชน และท้องถิ่น

การลดก๊าซเรือนกระจกนั้นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการนี้ได้รวบรวมโครงการของรัฐ เอกชน และภาคเมือง ที่เป็นแบบอย่างที่ดี ในการบูรณาการแนวคิดด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไว้

 • นโยบายลดการใช้ถุงพลาสติกและแนวทางการเลิกใช้พลาสติกของ ทส.
 • โครงการการลดการใช้ถุงพลาสติกในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
 • Smart City/ ชุมขนต้นแบบ/ โรงเรียนต้นแบบ (ขอนแก่น)
 • โครงการป่าในเมือง (ปตท.)
 • โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของโตโยต้า
 • Social Media “Greenery”ของ สสส.
 • อาคารประหยัดพลังงานต้นแบบ (หาว่ามีที่ไหนบ้าง ทำอะไรบ้าง SCG?)
 • ภาคการบิน (สนาม+สายการบิน)
 • กิจกรรมชดเชยคาร์บอนของการบินไทย
 • โครงการ One Bangkok /การใช้ปูนไฮดรอลิก กรมทางหลวงชนบท
 • อื่น ๆ