การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft-Excel)

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft-Excel)
เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 10.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) มีภารกิจในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ รวมทั้งการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ เพื่อประกอบในรายงานแห่งชาติ (National Communication: NC) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial Update Report: BUR) เสนอต่อสำนักเลขาธิการ UNFCCC และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานตามกรอบความโปร่งใส (Transparency Framework) ภายใต้ความตกลงปารีสด้านการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมอันเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR) ด้วยเหตุนี้ กปอ. ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Policy Project) จึงกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้การประยุกต์ใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล (Microsoft-Excel) เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและเพื่อส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ กปอ. สามารถเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel ประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลกิจกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมให้มีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานด้านการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และการดำเนินงานด้านการจัดทำแผน นโยบาย มาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และน่าเชื่อถือ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 30 คน

เอกสารประกอบการอบรม