IPCC-48 Global warming

การประชุม “The forty-eight session of the IPCC (IPCC-48)”
ณ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 5 ตุลาคม 2561

การประชุม “The forty-eight session of the IPCC (IPCC-48)” มีวัตถุประสงค์เพื่อประชุมร่วมกันของคณะทำงานกลุ่มที่ 1 2 และ 3 เพื่อให้ความเห็นชอบกับบทสรุปรายงาน เรื่อง “IPCC Special Report on Global Warming of 1.5 C” สำหรับผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งรายงานฉบับพิเศษดังกล่าวเกี่ยวกับแนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับการจำกัดการเพิ่มของอุณหภูมิไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส และผลกระทบจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับอุณหภูมิในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตอบสนองต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และความพยายามที่จะขจัดความยากจน ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมพอสังเขป ดังนี้

 

  1. ความเข้าใจเรื่องการร้อนขึ้นของโลกที่ 1.5 องศาเซลเซียส
  2. การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศักยภาพของผลกระทบที่สัมพันธ์กับความเสี่ยง
  3. Pathways ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบที่สอดคล้องกับการทำให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นที่ 1.5 องศาเซลเซียส
  4. การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการตอบสนองของโลกในบริบทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความพยายามขจัดความยากจน
รายการ
เอกสารดาวน์โหลด
การประชุม Global Warming IPCC-48 ดาวน์โหลด