ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม

«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
September
September
September
September
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 • การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564
  All day
  19/10/2021

  การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564

  วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

  ด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย และการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อวิธีคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสีย และมาตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ และผลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562 เพื่อประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: FNC)

  ระเบียบวาระการประชุม

  เอกสารการประชุม

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
(Visited 70 times, 1 visits today)