โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประกาศแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ. 2022 – 2026

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้ดำเนินความร่วมมือภายใต้แผนงานการปกป้องสภาพภูมิอากาศในระดับสากล (International Climate Initiative: IKI) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ประกาศแผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

(Visited 185 times, 1 visits today)