กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ร่วมเปิดการประชุม 2023 Forum of Standing Committee on Finance: Financing Just Transitions
วันที่ 17 กรกฎา...
continue reading
สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 3 ของประเทศไทย
นายจตุพร บุรุษพ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. พบ UNFCCC Executive Secretary หารือการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 14 ...
continue reading
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม SB58 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ 12 มิถุน...
continue reading
สผ.เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม IPCC workshop on scenarios in AR6 and Subsequent Assessments
คณะกรรมการระหว่...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
สผ. ร่วมเสวนา “ความร่วมมือไทย-เยอรมัน”
1 มีนาคม 2566 น...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading