กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

สผ. หารือกับ ธนาคารโลก เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 9 มิถุยา...
continue reading
สผ.จัดการประชุมกลั่นกรองโครงการ
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8
เมื่อวันอังคารท...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะทำง...
continue reading
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading