การขับเคลื่อนนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศ: