การขับเคลื่อน การปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
สผ. จัดงานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. เร่งขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะทำง...
continue reading