การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องจามจุรี บอลรูม...
continue reading
การประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภการประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient ...
continue reading
การประชุมการศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย (Model selection)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมการศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย (Model selection) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประช...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (...
continue reading
การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมทวิภาคีเพื่อหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม...
continue reading
"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก"
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วม...
continue reading
เริ่มแล้ว​ การประชุม​ Climate​ Change​ Dialogues 23​ พฤศจิกายน​ -​ 4 ธันวาคม​ 2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] เริ่มแล้ว​ การประชุม​ Climate​ Change​ Dialogues 23​ พฤศจิกายน​ -​ 4 ธันวาคม​ 2563 Climate Dialogues...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล...
continue reading
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองป...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดก...
continue reading