การดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ
สผ. จับมือ ปตท....
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย และการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand (NDC Support) ครั้งที่ 1/2565
สผ. ร่วมกับโครง...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Change Situation andTrend)”
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
การประชุมคณะกรร...
continue reading
การประชุมหารือระหว่าง สผ. และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประเด็นความร่วมมือในปี 2565 – 2569
การประชุมหารือร...
continue reading
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย...
continue reading
การประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมการศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย (Model selection)
[vc_row][vc_col...
continue reading