การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ประชุมคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ท...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
สผ. จัดงานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading