การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก"
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วม...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล...
continue reading
เอกสารเผยแพร่รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๓
...
continue reading
การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการ...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกินรี 2...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกินรี 1...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประ...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ...
continue reading
การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ดร.พิรุณ สัยยะสิ...
continue reading
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
...
continue reading