การปรับตัว

"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก"
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก" สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วม...
continue reading
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองป...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกินรี 1...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 1/2563...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประ...
continue reading
ความตกลงปารีส (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
...
continue reading
รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (ฉบับประชาชน)
...
continue reading
แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
...
continue reading
แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
...
continue reading