การปรับตัว

สผ. จับมือ อบก. พัฒนากรอบงานด้านความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. เยี่ยมชมสวนป่านิเวศอ่อนนุช พื้นที่นำร่องในการออกแบบโดยใช้แนวทางธรรมชาติ (Nature-Based Solution : NbS)อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตเมือง
เมื่อวันที่ 17 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
"WE CHANGE Climate Change เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก"
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP)
[vc_row][vc_col...
continue reading
ความตกลงปารีส (คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ)
...
continue reading