การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับกรอบการดำเนินงานการศึกษามาตราการ CBAM ของสหภาพยุโรปและการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ระยะที่ 2 (Strengthening Thailand's policies and industries in response to CBAM implementation phase II)
วันที่ 13 กรกฎา...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านพลังงาน คมนาคม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai – German Cooperation on Energy, Mobility, and Climate: TGC-EMC)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคพลังงาน ครั้งที่ 1/2566
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมสัมมนาสาธารณะแนวทางการมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานฯ
เมื่อวันที่ 2 พ...
continue reading
สผ. ร่วมการจัดสัมมนาวิชาการ “Limestone Calcined Clay Cement (LC3) Information Day: Road to Thailand Net Zero Emission”
[vc_row][vc_col...
continue reading