การลดก๊าซเรือนกระจก

สผ. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย (Focus group) ต่อ (ร่าง) เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาเกษตร และมาตรการการ ลดก๊าซเรือนกระจกในรายมาตรการ ภายใต้ NDC2
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อ 6 ของความตกลงปารีส
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ท...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM (Joint Crediting Mechanism)
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ชี้ “การเตรียมการช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 สำคัญ” เพื่อรับมือ Climate Change ในอนาคต
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
ผู้แทน UNFCCC- RCC เข้าร่วมคารวะรองเลขาธิการ สผ. หารือความร่วมมือด้าน Climate change
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานประชุม “GOSC SDG-13 CS Workshop”
วันที่ 16 พฤษภา...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading