การสูญเสียและความเสียหายจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ