การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (Thailand's National Adaptation Plan)"][vc_btn title="แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ" color="sky" size="lg" align="center...
continue reading
การประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
การประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย...
continue reading
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศสำหรับดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศฯ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิท...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง...
continue reading
ระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ครั้งที่ 2/2564
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง ครั้งที่ 2/2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานก...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร: พื้นที่สีเขียว
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร: พื้นที่สีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) และกรุงเทพมหานคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร: พื้นที่สีเขียว เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์...
continue reading
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_custom_heading text="รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR)"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width="1/2"][vc_gallery interval="3" images="26557" img_size="full" onclick=""...
continue reading
การประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภการประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient ...
continue reading
การประชุมการศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย (Model selection)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมการศึกษาแบบจำลองที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตของประเทศไทย (Model selection) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประช...
continue reading