ก๊าซเรือนกระจก

สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก JCM ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 พฤษภาค...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ย้ำ “การออกแบบสีเขียว” ทางออกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมพิจารณาความพร้อมดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส
วันที่ 27 เมษาย...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ชี้ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” โอกาสใหม่ทางธุรกิจของไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)
วันที่ 20 เมษาย...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading