ข้อจำกัดและความต้องการการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ