ความตกลงปารีส

สผ. ประชุมคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อ 6 ของความตกลงปารีส
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. พบ UNFCCC Executive Secretary หารือการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 14 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมพิจารณาความพร้อมดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส
วันที่ 27 เมษาย...
continue reading
เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 5
News : รองเลขาธ...
continue reading
สผ. ร่วมทัพ ทส. หารือญี่ปุ่น
NEWS : สผ. ร่วม...
continue reading
สผ.จัดการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกรอบข้อเสนอ ด้านวิชาการฯ
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading