ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) มอบหมายให้ ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์...
continue reading
การประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2563 (IKI Cooperation Meeting I/2020)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2563 (IKI Cooperation Meeting I/2020) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรร...
continue reading
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11 ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) ได้รับมอบหมายจาก ดร.รวี...
continue reading
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Glo...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai - German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai - German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้...
continue reading
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ...
continue reading
ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ฯ (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ฯ (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม...
continue reading
การประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
...
continue reading
การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการ...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกินรี 2...
continue reading