บัญชีก๊าซเรือนกระจก

สผ. ร่วมกับ UNDP จัดประชุม Local Project Appraisal Committee: LPAC ภายใต้โครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (1BTR/5NC-2BTR)
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม SB58 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ 12 มิถุน...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 5
News : รองเลขาธ...
continue reading
สผ. จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกฯ
News : สผ. จัดก...
continue reading
Thailand's Fourth Biennial Update Report/รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4
[vc_row][vc_col...
continue reading
Thailand's Forth National Communication/รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
สผ. โดยกองประสา...
continue reading