บูรณาการนโยบายและแผนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัด สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ 10 จังหวัดนำร่อง “จังหวัดก้าวไกล...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดก...
continue reading
การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการ...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 4 เมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องกินรี 2...
continue reading
การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด หลักสูตรที่ 2 กลุ่มที่ 5 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกินรี 1...
continue reading